Friday, July 13, 2012

Keusahawanan dan kaitannya dengan Islam (Untuk Remaja)1. Definisi

a. Konsep keusahawanan Muslim

Keusahawanan merupakan satu kegiatan dan kemahiran dalam mengusahakan sesuatu peusahaan. Bidang ini pastinya melibatkan proses interaksi antara dua pihak dan lebih yang dapat membawa manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Sejarah islam membuktikan penglibatan para nabi dalam menjayakan bidang keusahawanan ini. Nabi Idris a.s terlibat dalam bidang jahitan, Nabi Nuh a.s terlibat dalam bidang perkayuan. Begitu juga Nabi Daud a.s yang telah menceburkan diri dalam bidang membuat perisai besi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad S.A.W yang terlibat dalam bidang perdagangan. Bidang keusahawanan ini nyata dituntut di dalam Islam. Firman Allah yang bermaksud:

“ Dan Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba”.

Surah al-Baqarah(2): 275

Menceburkan diri dalam bidang perniagaan dapat memberikan keuntungan yang cukup besar sekiranya dapat diuriskan dan ditadbir mengikut kaedah dan syariat yang telah ditetapkan.

b. Budaya keusahawanan

Seperti para anbia, para sahabat yang sezaman dengan Nabi Muhammad S.A.W juga terlibat dalam bidang keusahawanan ini. Nama-nama tokoh besar seperti Abdul Rahman bin Auf, Zubair ibnu al-awwam, Talhah bin Ubaidillah dan Shuaib bin Sinnan. Kehebatan dan kemampuan para sahabat dalam menceburkan diri dalam bidang keusahawanan memberikan impak yang besar dalam perjuangan Islam. Mereka berperanan dalam memberikan sumbangan yang banyak dalam menggerakkan misi dakwah. Kehebatan dan ketokohan sahabat dapat dilihat melalui contoh Abdul Rahman bin Auf. Contohnya, Menurut buku Adnan Alias et al.(2002: 33) mengatakan Abdul Rahman merupakan seorang usahawan bersentuhan emas A man with a touch of gold sehingga beliau sendiri berkata, ”Sungguh kulihat diriku seandainya aku mengangkat batu nescaya kutemukan di bawahnya emas dan perak”.

2. Tujuan

a. membangunkan ummat dari segi ekonomi

Bidang keusahawanan amat memberikan impak yang cukup besar dalam membangunkan ekonomi sesuatu masyarakat. Sejarah membuktikan interaksi antara kerjaan maritim dalam aktiviti perdagangan membawa kepada hubungan secara langsung dalam meningkatkan kelas ekonomi serta sosiologi masyarakat. Aktiviti perniagaaan mampu mewujudkan kerjasama di anatara banyak pihak. Pengeluar, peniaga dan pembeli. Kebergantungan dia anatar ketiga-tiga pihak yang melibatkan wang sebagai transaksi akan mewujudkan satu hubungan ekonomi secara langsung.

b. tolong menolong sesama umat islam

Keusahawanan dalam Islam merupakan satu titik tolak kepada membina hubungan yang harmaoni dalam masyarakat. Melalui bidang ini, kita dapat melahirkan para usahawan dan ahli perniagaan yang mempunyai sifat dermawan dan ikhlas dalam membantu golongan yang lemah. Zakat harta amnya, berperanan sebagai satu sistem yang dapat membantu dalam menjamin keadilan social dan ekonomi. Firman Allah.

Maksudnya: ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka...

Surah At-taubah (9):103

Hal ini dapat dimurnikan melalui penghayatan konsep perniagaan yang bukan sahaja bersifat mengejar keuntungan malah cendrung kepada menjadikan peniagaan sebagai satu cabang ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis berikut:

“Abi Sa’id menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w berkata: “Seorang peniaga yang jujur dan amanah akan bersama nabi-nabi, para siddiqin dan para syuhada’

c. memecahkan monopoli yahudi dan nasrani di peringkat global

Pada hari ini, ekonomi dunia nyata dikuasai oleh barat yang nyata sekali dipelopori oleh Yahudi. Hakikatnya Yahudi Berjaya memonopoli dan mendominasi ekonomi dengan menguasai institusi kewangan serta menguasai perniagaan di dunia. Beberapa syarikat besar di dunia merupakan hak milik kepada individu dari kalangan Yahudi sendiri malah menyumbang kepada menjana usaha yang dilakukan mereka. Selain itu, sistem kapitalis yang diperkenalkan amat menekan masyrakat di dunia. Kesannya hari ini kita terhimpit dengan bebanan dan masalah inflasi. Bagi mengembalikan semula kegemilangan ekonomi Islam, perlunya satu usaha yang dilakukan secara kolektif bagi mencapai matlamat tersebut. Asas keusahawanan dan perniagaan Islam dapat membantu ke arah menaikkan martabat kuasa ekonomi Islam sekaligus memecahkan monopoli yahudi dalam ekonomi.

3. Kebaikan

a. Sebagai satu nilai tambah bagi individu muslim

Keusahawanan bukan sahaja bertujuan melahirkan lebih ramai manusia yang kaya harta dunia, malah memiliki kekayaan jiwa. Individu muslim yang mempunyai kemampuan dari segi harta, dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan bersedekah. Kekayaan jiwa inilah yang menjadi pendorong kepada para sahabat dalam memperjuangkan agama Islam. Dengan memahami konsep sedekah secara mendalam, seseorang muslim akan berusaha mempertingkatkan lagi keupayaan mereka dan menggunakan hasil yang diperoleh untuk bersedekah. Hal ini memberikan kebaikan kepada pihak yang member dan pihak yang menerima.

b. Mengaplikasikan sistem perniagaan dan ekonomi islam secara keseluruhannya

Kekuatan ekonomi dalam bidang perniagaan dapat membantu kita melahirkan lebih ramai usahawan Islam yang lebih cenderung untung memilih sistem ekonomi dan kewangan Islam. Dunia hari ini menyaksikan kejatuhan sistem ekonomi kapitalis sekaligus memerlukan kepada satu penyelesaian yang lebih baik. Nyata sistem ekonomi Islam dipilih sebagai langkah penyelesaian dan dilihat sebagai penyelamat kepada masalah ini. Oleh hal demikian, satu kumpulan usahawan Islam perlu dibina sebagai perintis kepada membangunkan model contoh keusahawanan yang menjadikan ekonomi Islam sebagai panduan dan perlaksanaannya.

c. Mewujudkan jaringan penguasaan ekonomi dan misi dakwah

Bidang keusahawanan nyata sekali melibatkan jaringan perhubungan antara individu hatta kumpulan masyarakat. Jaringan yang luas dapat diwujudkan sekiranya para usahawan Islam dapat menampilkan satu contoh yang terbaik dalam komunikasi serta menjalankan urusan perniagaan. Menjadi satu kemestian kepada para usahawan Islam untuk menerapkan akhlak dan cirri-ciri keperibadian Islam dalam diri mereka. Contohnya, penglibatan para pedagang Arab yang berdagang ke Melaka dapat memikat hati penduduk tempatan terhadap Islam. Hal ini disebabkan akhlak dan sifat mahmudah yang diamalkan oleh para pedagang.

4. Masalah yang dihadapi hari ini

a. Peluang pekerjaan yang terhad

Kecenderungan untuk bekerja dengan syarikat-syarikat besar ataupun berkhidmat sebagai kakitangan kerajaan dilihat merupakan antara sebab siswazah tidak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.Oleh itu, hari ini kebanyakan siswazah berhadapan dengan masalah pengangguran. Hal ini berpunca daripada peluang pekerjaan yang terhad sekaligus bidang yang dipilih sewaktu menuntut di universiti tidak mempunyai nilai pasaran untuk ditampung bagi syarikat swasta mahupun kerajaan. Hanya bidang-bidang seperti perubatan, perakaunan serta kejuruteraan dapat menampung keperluan tenaga kerja sekaligus menyebabkan siswazah daripada bidang lain beralih kepada bidang lain.

b. Kecenderungan dan minat individu yang berbeza

Kurangnya galakan menyebabkan bidang keusahawanan ini tidak diceburi. Sesetengah pandangan yang meletakkan penglibatan dalam bidang keusahawanan sebagai satu langkah akhir merupakan satu tanggapan yang kurang tepat. Malah, pandangan yang meletakkan golongan bumiputera atau Muslim hari ini sukar untuk bersaing dalam bidang perniagaan trut membelunggu pemikiran.

5. Penyelesaian masalah

a. Penerapan asas dan kemahiran keusahawanan

Bagi merintis kembali kegemilangan usahawan Islam ini, perlu kepada satu usaha dari peringkat awal lagi. Remaja merupakan satu kumpulan sasaran yang layak dipilih sebagai permulaan bagi membentuk asas keusahawanan. Hal ini kerana, dalam usia remaja, kumpulan ini gemar kepada sesuatu yang mencabar. Jelas sekali bidang keusahawanan merupakan bidang yang memerlukan ketahanan mental dan fizikal. Oleh itu, dengan penerapan dan teknik serta amali dalam bidang keusahawanan, remaja boleh mencuba sendiri pengalaman sebagai usahawan serta merancang strategi perniagaan. Remaja hari ini mempunyai pandangan yang tersendiri dalam mengenengahkan sesuatu idea. Sehubungan itu, idea yang baik dapat dijalinkan dengan berkesan sekiranya bimbingan dan galakan dalam bidang keusahwanan ini disalurkan kepada mereka.

Bagi memastikan, kumpulan remaja ini dapat berkembang dalam bidang keusahawanan sejajar dengan tuntutan dan syariat Islam, penekanan dan konsep perniagaan berteraskan Islam mestilah diberi keutamaan. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai murni keusahawanan seperti nilai kepimpinan dan pengurusan yang baik, berani mengambil risiko, amanah, sabar dan bersedekah. Penekanan konsep ubudiyah iaitudengan menjadikan perniagaan sebagai satu ibadat dapat memotivasikan remaja untuk lebih menceburi bidang ini.

Kesannya, remaja yang diberi peluang dan galakan dalam bidang keusahawanan dengan panduan Islam ini dapat membentuk satu jaringan perniagaan yang luas sekaligus melahirkan individu yang kreatif dalam menyelesaikan masalah ummat. Malah, usaha ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan ke arah memakmurkan ekonomi Islam di peringkat global.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...